แสดงรายชื่อผู้ที่กำลังเรียนในวันนี้ | ข้อมูลการเช้าชั้นเรียน วผ.001