แนะนำครูผู้สอน

 

 

ครูนิพนธ์   บุญสกันต์

สอนประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

Email: niponbo@gmail.com

           niponbo@hotmail.com

ace book Nipon Bunsakan
            : nipon.bunsakan   download Skype

วุฒิการศึกษา:

            + ปริญญาตรี  สาขาไฟฟ้ากำลัง

            + ปริญญาโท  สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตำแหน่งทางวิชาการ:

            + ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ อันดับ คศ.3

ประสบการณ์:

สอนในรายวิชาการเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ ถึงปัจจุบัน (พ.ศ.2556)

            เป็นเวลา 18 ปี

ความสามารถพิเศษ

การใช้งานคอมพิวเตอร์ในทุกประเภท  การซ่อมและประกอบคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย Visual Basic/Microsoft Access/ระบบฐานข้อมูล(DataBase) /การเขียน Web Page

การเขียนแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ  ด้วย AutoCAD/Sketch UP

------------------------------------------------------------------------------