คู่มือการใช้งาน
ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองวิชาการเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ฉบับสื่อออนไลน์

 

1. การเตรียมความพร้อมก่อนการใช้สื่อการเรียนรู้
การเตรียมความพร้อมก่อนใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองวิชาการเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ (3104-2005) ฉบับสื่อออนไลน์ ผ่านเครือข่ายระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งมีข้อแนะนำเบื้องต้นดังนี้
1.1 การเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ต เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เรียนต้องเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ตได้อย่างสมบูรณ์ เนื่องจากชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองชุดนี้ต้องเรียนรู้ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
1.2 การตั้งค่าต่างๆ บน Microsoft Windows กรณีผู้เรียนใช้ระบบปฏิบัติการ Windows XP/Vista/7 หรือสูงกว่า มีแนวทางการตั้งค่าต่างๆ เพื่อให้สามามารถใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างสมบูรณ์
เนื่องด้วยสื่อการเรียนการสอนบางรายวิชา เป็นสื่อประเภทการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Access Learning) แบบสื่อผสมที่เรียกว่า สื่อมัลติมีเดีย (Multi-Media) ซึ่งประกอบด้วย ภาพวีดีโอ และเสียงบรรยาย
ดังนั้น เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณสามารถเรียกใช้งานชุดการเรียนเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่มีปัญหาใดๆ จึงให้ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ของคุณ ตามคำแนะนำต่อไปนี้
1.2.1 การตั้งค่า Virtual Memory
โดยกำหนดให้ Initial size = 2048 MB. และ Maximum size = 4096 MB. ตามขั้นตอนดังนี้
 

กรณีใช้ Windows XP
ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่าง ตั้งแต่ข้อที่ 1-12 หลังจากนั้นเครื่องจะถามให้ Restart Windows ให้คุณตอบรับเพื่อ Restart เครื่องคอมใหม่
 

Description: D:\AppServ\www\images\advice1.jpg  Description: D:\AppServ\www\images\advice2.jpg

Description: D:\AppServ\www\images\advice3.jpg  Description: D:\AppServ\www\images\advice4.jpg

 

 

กรณีใช้ Windows 7 หรือ Windows Vista
 

 

 


1.2.2 ติดตั้ง โปรแกรม Adobe Flash Player (กรณียังไม่ติดตั้ง) โดย Download จาก Link ด้านล่าง

กรณีใช้โปรแกรม Internet Explorer เล่นอินเตอร์เน็ต ให้ Download Adobe Flash Player for IE ตาม Link ข้างล่าง
Download Adobe Flash Player for IE (Internet Explorer)
กรณีใช้โปรแกรม Firefox เล่นอินเตอร์เน็ต ให้ Download Adobe Flash Player Mozilla FireFox ตาม Link ข้างล่าง
Download Adobe Flash Player for Mozilla FireFox
Links to Adobe Flash Player

1.2.3 ติดตั้งโปรแกรม Mozilla FireFox กรณีที่ท่านต้องการใช้ Mozilla FireFox เล่น Internet

Download Mozilla FireFox

1.2.4 ติดตั้งโปรแกรม Adobe Reader (กรณีที่คุณไม่เคยติดตั้ง) เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับเปิดไฟล์ .pdf ซึ่งต้องใช้ในการเปิดอ่านใบงาน

Download Adobe Reader
Download Foxit Reader

1.3 การใช้หูฟังสำหรับคอมพิวเตอร์

 

2. ขั้นตอนการใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองวิชาการเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ (3104-2005) ฉบับสื่อออนไลน์ ผ่านเครือข่ายระบบอินเตอร์เน็ต
 

 

2.1 เปิดโปรแกรมสำหรับเล่นอินเตอร์หเน็ต เข่น IE หรือ FireFox หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่สามารถเข้าไปใช้ อินเตอร์เน็ตได้ ในที่นี้ยกตัวอย่าง การใช้ FireFox เป็น Browser
                           


2.2 เข้าเว็บไซต์ครูนิพนธ์ โดยป้อนชื่อเว็บไซต์ http://chkst.htc.ac.th ดังรูปข้างล่าง