การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์
คลิกดูหัวเรื่อง ปฐมนิเทศก่อนเรียน
      คลิก อ่านรายละเอียด... แนะนำครูผู้สอน
      คลิก อ่านรายละเอียด... ลักษณะรายวิชา
      คลิก อ่านรายละเอียด... โครงการสอน
      คลิก อ่านรายละเอียด... แผนผังความคิดตามหลักปรัชญาฯ
      คลิก อ่านรายละเอียด... เกณฑ์การวัดและประเมินผล
      คลิก อ่านรายละเอียด... ชม VDO การปฐมนิเทศก่อนเรียน

คลิกดูหัวเรื่อง บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเพื่อใช้คอมพิวเตอร์ในงานเขียนแบบ
      คลิก เพื่อเริ่มเรียน... แนะนำบทเรียน
      คลิก เพื่อเริ่มเรียน... การเชื่อมต่อฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์
      คลิก เพื่อเริ่มเรียน... การเรียกชื่อพอร์ต (Port) เชื่อมต่อชนิดต่างๆ
      คลิก เพื่อเริ่มเรียน... การเชื่อมต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เข้ากับชุด ซีพียู
      คลิก เพื่อเริ่มเรียน... การทดสอบการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์
      คลิก เพื่อเริ่มเรียน... โปรแกรมระบบปฏิบัติการ
      คลิก เพื่อเริ่มเรียน... การใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows XP
      คลิก เพื่อเริ่มเรียน... วิธีการ Log on เข้าสู่ Windows XP
      คลิก เพื่อเริ่มเรียน... ส่วนประกอบของ Windows XP
      คลิก เพื่อเริ่มเรียน... การปรับแต่งคุณสมบัติการแสดงผลทางจอภาพ
      คลิก เพื่อเริ่มเรียน... การควบคุมและการจัดการหน้าต่าง Windows XP
      คลิก เพื่อเริ่มเรียน... การจัดการระบบแฟ้มข้อมูล (1)
      คลิก เพื่อเริ่มเรียน... การจัดการระบบแฟ้มข้อมูล (2)
      คลิก เพื่อเริ่มเรียน... ใบงาน
      คลิก เพื่อเริ่มเรียน... VDO แนวทางการปฏิบัติใบงาน
      คลิก เพื่อเริ่มเรียน... แบบฝึกหัด
      คลิก เพื่อเริ่มทดสอบ... แบบทดสอบแบบปรนัย
      คลิก เพื่อเริ่มทดสอบ... แบบทดสอบแบบจับคู่ ชุดที่ 1
      คลิก เพื่อเริ่มทดสอบ... แบบทดสอบแบบจับคู่ ชุดที่ 2

คลิกดูหัวเรื่อง บทที่ 2 การใช้งานโปรแกรม AutoCAD เบื้องต้น
      คลิก เพื่อเริ่มเรียน... แนะนำบทเรียน
      คลิก เพื่อเริ่มเรียน... โปรแกรมเขียนแบบและการติดตั้งโปรแกรม AutoCAD
      คลิก เพื่อเริ่มเรียน... - VDO การติดตั้งโปรแกรม AutoCAD2010
      คลิก เพื่อเริ่มเรียน... - VDO การติดตั้งโปรแกรม AutoCAD2011
      คลิก เพื่อเริ่มเรียน... การเริ่มใช้งานโปรแกรม AutoCAD 2008
      คลิก เพื่อเริ่มเรียน... การจัดการ Workspace และ Tools box
      คลิก เพื่อเริ่มเรียน... ส่วนประกอบบนหน้าต่างของโปรแกรม AutoCAD 2008
      คลิก เพื่อเริ่มเรียน... การใช้ Graphic Cursor หรือ Crosshairs
      คลิก เพื่อเริ่มเรียน... ฟังก์ชันคีย์ (Function Keys)
      คลิก เพื่อเริ่มเรียน... การจัดการไฟล์ข้อมูลของโปรแกรม AutoCAD
      คลิก เพื่อเริ่มเรียน... การตั้งค่าตัวเลือก (Options)
      คลิกดูหัวเรื่อง ระบบพิกัดโคออดิเนต (Coordinate System)
            คลิก เพื่อเริ่มเรียน...ความหมาย และ Absolute Coordinate
            คลิก เพื่อเริ่มเรียน... การใช้ระบบพิกัดแบบ Absolute Polar
            คลิก เพื่อเริ่มเรียน... การใช้ระบบพิกัดแบบ Relative Cartesian
            คลิก เพื่อเริ่มเรียน... การใช้ระบบพิกัดแบบ Relative Polar
            คลิก เพื่อเริ่มเรียน... การใช้ Mouse บอกทิศทางกำหนดพิกัด
      คลิก เพื่อเริ่มเรียน... แนวทางการจัดเก็บไฟล์ (Save/Save As)
      คลิก เพื่อเริ่มเรียน... ใบงาน
      คลิก เพื่อเริ่มเรียน... แบบฝึกหัด
      คลิก เพื่อเริ่มทดสอบ... แบบทดสอบแบบปรนัย
      คลิก เพื่อเริ่มทดสอบ... แบบทดสอบแบบจับคู่ ชุดที่ 1
      คลิก เพื่อเริ่มทดสอบ... แบบทดสอบแบบจับคู่ ชุดที่ 2

คลิกดูหัวเรื่อง บทที่ 3 การเริ่มต้นเขียนแบบด้วยโปรแกรม AutoCAD
      คลิก เพื่อเริ่มเรียน... แนะนำบทเรียน
      คลิก เพื่อเริ่มเรียน... การกำหนดขนาดพื้นที่เขียนแบบด้วยคำสั่ง Limits
      คลิก เพื่อเริ่มเรียน... การตั้งหน่วยวัดด้วยคำสั่ง Units
      คลิกดูหัวเรื่อง การตั้ง Grid, Snap, Ortho Mode
            คลิก เพื่อเริ่มเรียน...การตั้ง Grid, Snap
            คลิก เพื่อเริ่มเรียน... การตั้ง Ortho Mode
      คลิกดูหัวเรื่อง การกำหนดจำนวนชั้นของแบบแปลน ด้วยคำสั่ง Layer
            คลิก เพื่อเริ่มเรียน...ความหมายและการสร้าง Layer
            คลิก เพื่อเริ่มเรียน... การใช้งาน Layer
            คลิก เพื่อเริ่มเรียน... VDO ฝึกการใช้ Layer เพื่อเขียนแบบ
            คลิก เพื่อเริ่มเรียน... สรุปคำสั่งฝึกการใช้ Layer เพื่อเขียนแบบ
      คลิกดูหัวเรื่อง การใช้งาน Object Snap
            คลิก เพื่อเริ่มเรียน...Object Snap แบบ Endpoint และ Midpoint
            คลิก เพื่อเริ่มเรียน... Object Snap แบบ Center, Quadrant และ Tangent
            คลิก เพื่อเริ่มเรียน... Object Snap แบบ Node
            คลิก เพื่อเริ่มเรียน... Object Snap แบบ Intersection, Perpendicular และ Nearest
            คลิก เพื่อเริ่มเรียน... Object Snap แบบ From point
            คลิก เพื่อเริ่มเรียน... ตัวอย่างการใช้งาน Object Snap
      คลิก เพื่อเริ่มเรียน... การย่อ/ขยายภาพ ด้วยคำสั่ง Zoom
      คลิก เพื่อเริ่มเรียน... การเลื่อนภาพ ด้วยคำสั่ง PAN
      คลิก เพื่อเริ่มเรียน... แนวทางการจัดเก็บไฟล์ (Save/Save As)
      คลิก เพื่อเริ่มเรียน... ใบงาน
      คลิก เพื่อเริ่มเรียน... แบบฝึกหัด
      คลิก เพื่อเริ่มทดสอบ... แบบทดสอบแบบปรนัย
      คลิก เพื่อเริ่มทดสอบ... แบบทดสอบแบบจับคู่ ชุดที่ 1
      คลิก เพื่อเริ่มทดสอบ... แบบทดสอบแบบจับคู่ ชุดที่ 2
      คลิก เพื่อเริ่มทดสอบ... แบบทดสอบแบบจับคู่ ชุดที่ 3

คลิกดูหัวเรื่อง บทที่ 4 การใช้คำสั่งพื้นฐานในการเขียนแบบ
      คลิก เพื่อเริ่มเรียน... แนะนำบทเรียน
      คลิก เพื่อเริ่มเรียน... แนวทางการเรียน
      คลิก เพื่อเริ่มเรียน... การเรียกใช้คำสั่งเพื่อเขียนแบบ
      คลิกดูหัวเรื่อง การเขียนเส้นตรงด้วยคำสั่ง Line
            คลิก เพื่อเริ่มเรียน...อธิบายคำสั่ง Line และตัวอย่างการใช้คำสั่ง (ตัวอย่างที่ 4.1)
            คลิก เพื่อเริ่มเรียน... ตัวอย่างการใช้คำสั่ง (ตัวอย่างที่ 4.2)
      คลิกดูหัวเรื่อง การเขียนเส้นคู่ขนานด้วยคำสั่ง Multiline
            คลิก เพื่อเริ่มเรียน...อธิบายคำสั่ง Multiline และตัวอย่างการใช้คำสั่ง (ตัวอย่างที่ 4.3))
            คลิก เพื่อเริ่มเรียน... ตัวอย่างการใช้คำสั่ง (ตัวอย่างที่ 4.4)
      คลิก เพื่อเริ่มเรียน... การเขียนเส้นร่างด้วยคำสั่ง Ray
      คลิกดูหัวเรื่อง การเขียนเส้นร่างด้วยคำสั่ง Construction line (Xline)
            คลิก เพื่อเริ่มเรียน...อธิบายคำสั่ง Xline และตัวอย่างการใช้คำสั่ง (ตัวอย่างที่ 4.6)
            คลิก เพื่อเริ่มเรียน... ตัวอย่างการใช้คำสั่ง (ตัวอย่างที่ 4.7 Hor)
            คลิก เพื่อเริ่มเรียน... ตัวอย่างการใช้คำสั่ง (ตัวอย่างที่ 4.7 Ver)
            คลิก เพื่อเริ่มเรียน... ตัวอย่างการใช้คำสั่ง (ตัวอย่างที่ 4.7 Ang)
            คลิก เพื่อเริ่มเรียน... ตัวอย่างการใช้คำสั่ง (ตัวอย่างที่ 4.7 Bisect)
            คลิก เพื่อเริ่มเรียน... ตัวอย่างการใช้คำสั่ง (ตัวอย่างที่ 4.7 Offset)
      คลิกดูหัวเรื่อง การเขียนเส้นแบบต่างๆ ด้วยคำสั่ง Polyline
            คลิก เพื่อเริ่มเรียน...อธิบายคำสั่ง Polyline และตัวอย่างการใช้คำสั่ง (ตัวอย่างที่ 4.8)
            คลิก เพื่อเริ่มเรียน... ตัวอย่างการใช้คำสั่ง (ตัวอย่างที่ 4.9)
      คลิกดูหัวเรื่อง การเขียนเส้นโค้งต่อเนื่องด้วยคำสั่ง Spline
            คลิก เพื่อเริ่มเรียน...อธิบายคำสั่ง Spline และตัวอย่างการใช้คำสั่ง (ตัวอย่างที่ 4.10)
            คลิก เพื่อเริ่มเรียน... ตัวอย่างการใช้คำสั่ง (ตัวอย่างที่ 4.11)
      คลิกดูหัวเรื่อง การเขียนรูปสี่เหลี่ยมด้วยคำสั่ง Rectangle
            คลิก เพื่อเริ่มเรียน...อธิบายคำสั่ง Rectangle และตัวอย่างการใช้คำสั่ง (ตัวอย่างที่ 4.12)
            คลิก เพื่อเริ่มเรียน... ตัวอย่างการใช้คำสั่ง (ตัวอย่างที่ 4.13)
            คลิก เพื่อเริ่มเรียน... ตัวอย่างการใช้คำสั่ง (ตัวอย่างที่ 4.14-15)
      คลิกดูหัวเรื่อง การเขียนรูปหลายเหลี่ยมด้วยคำสั่ง Polygon
            คลิก เพื่อเริ่มเรียน...อธิบายคำสั่ง Polygon
            คลิก เพื่อเริ่มเรียน... ตัวอย่างการใช้คำสั่ง (ตัวอย่างที่ 4.16)
            คลิก เพื่อเริ่มเรียน... ตัวอย่างการใช้คำสั่ง (ตัวอย่างที่ 4.17)
            คลิก เพื่อเริ่มเรียน... ตัวอย่างการใช้คำสั่ง (ตัวอย่างที่ 4.18)
      คลิกดูหัวเรื่อง การเขียนวงกลมด้วยคำสั่ง Circle
            คลิก เพื่อเริ่มเรียน...อธิบายคำสั่ง Circle และตัวอย่างการใช้คำสั่ง (ตัวอย่างที่ 4.19)
            คลิก เพื่อเริ่มเรียน... ตัวอย่างการใช้คำสั่ง (ตัวอย่างที่ 4.20-21)
      คลิกดูหัวเรื่อง การเขียนรูปโดนัทด้วยคำสั่ง Donut
            คลิก เพื่อเริ่มเรียน...อธิบายคำสั่ง Donut และตัวอย่างการใช้คำสั่ง (ตัวอย่างที่ 4.22)
            คลิก เพื่อเริ่มเรียน... ตัวอย่างการใช้คำสั่ง (ตัวอย่างที่ 4.23)
      คลิกดูหัวเรื่อง การเขียนวงรีด้วยคำสั่ง Ellipse
            คลิก เพื่อเริ่มเรียน...อธิบายคำสั่ง Ellipse
            คลิก เพื่อเริ่มเรียน... ตัวอย่างการใช้คำสั่ง (ตัวอย่างที่ 4.24)
            คลิก เพื่อเริ่มเรียน... ตัวอย่างการใช้คำสั่ง (ตัวอย่างที่ 4.25)
      คลิกดูหัวเรื่อง การเขียนเส้นโค้งด้วยคำสั่ง Arc
            คลิก เพื่อเริ่มเรียน...อธิบายคำสั่ง Arc
            คลิก เพื่อเริ่มเรียน... ตัวอย่างการใช้คำสั่ง (ตัวอย่างที่ 4.26)
      คลิก เพื่อเริ่มเรียน... การเขียนรูปทรงตันด้วยคำสั่ง Solid
      คลิก เพื่อเริ่มเรียน... การเขียนจุดด้วยคำสั่ง Point
      คลิก เพื่อเริ่มเรียน... แนวทางการจัดเก็บไฟล์ (Save/Save As)
      คลิก เพื่อเริ่มเรียน... ใบงาน
      คลิก เพื่อเริ่มเรียน... ชม VDO แนวทางการปฏิบัติใบงาน
      คลิก เพื่อเริ่มเรียน... แบบฝึกหัด
      คลิก เพื่อเริ่มทดสอบ... แบบทดสอบแบบปรนัย
      คลิก เพื่อเริ่มทดสอบ... แบบทดสอบแบบจับคู่ ชุดที่ 1
 
คลิกดูหัวเรื่อง บทที่ 5 การใช้คำสั่งพื้นฐานเพื่อแก้ไขแบบ
      คลิก เพื่อเริ่มเรียน... แนะนำบทเรียน การเรียกใช้คำสั่งฯ
      คลิก เพื่อเริ่มเรียน... แนวทางการเรียน
      คลิกดูหัวเรื่อง การเลือกวัตถุ (Select Object)
            คลิก เพื่อเริ่มเรียน...อธิบายคำสั่ง Select และตัวอย่างการเลือกวัตถุแบบ All
            คลิก เพื่อเริ่มเรียน... การเลือกวัตถุแบบ Window
            คลิก เพื่อเริ่มเรียน... การเลือกวัตถุแบบ Crossing
            คลิก เพื่อเริ่มเรียน... การเลือกวัตถุแบบ Auto
            คลิก เพื่อเริ่มเรียน... การเลือกวัตถุแบบ Box และ Window Polygon
            คลิก เพื่อเริ่มเรียน... การเลือกวัตถุแบบ Crossing Polygon
            คลิก เพื่อเริ่มเรียน... การเลือกวัตถุแบบ Fence
            คลิก เพื่อเริ่มเรียน... การเลือกวัตถุแบบ อื่นๆการเลือกวัตถุแบบ อื่นๆ
      คลิก เพื่อเริ่มเรียน... การลบชิ้นงานด้วยคำสั่ง Erase
      คลิกดูหัวเรื่อง การคัดลอกชิ้นงานด้วยคำสั่ง Copy )
            คลิก เพื่อเริ่มเรียน...อธิบายคำสั่ง Copy และตัวอย่างการใช้คำสั่ง
            คลิก เพื่อเริ่มเรียน... การตั้ง Mode ของคำสั่ง Copy
      คลิก เพื่อเริ่มเรียน... การเคลื่อนย้ายชิ้นงานด้วยคำสั่ง Move
      คลิก เพื่อเริ่มเรียน... การหมุนชิ้นงานด้วยคำสั่ง Rotate
      คลิก เพื่อเริ่มเรียน... การลบบางส่วนของเส้นด้วยคำสั่ง Break
      คลิกดูหัวเรื่อง การตัดส่วนเกินของเส้นด้วยคำสั่ง Trim
            คลิก เพื่อเริ่มเรียน...อธิบายคำสั่ง Trim และตัวอย่างการใช้คำสั่ง
            คลิก เพื่อเริ่มเรียน... ตัวอย่างการใช้คำสั่ง Trim (ต่อ)
      คลิก เพื่อเริ่มเรียน... การยืดความยาวเส้นด้วยคำสั่ง Extend
      คลิก เพื่อเริ่มเรียน... การเปลี่ยนความยาวของเส้นด้วยคำสั่ง Lengthen
      คลิก เพื่อเริ่มเรียน... การเชื่อมต่อวัตถุด้วยคำสั่ง Join
      คลิก เพื่อเริ่มเรียน... การมนมุมชิ้นงานด้วยคำสั่ง Fillet
      คลิก เพื่อเริ่มเรียน... การตัดมุมชิ้นงานด้วยคำสั่ง Chamfer
      คลิก เพื่อเริ่มเรียน... การระเบิดชิ้นงานด้วยคำสั่ง Explode
      คลิก เพื่อเริ่มเรียน... ใบงาน
      คลิก เพื่อเริ่มเรียน... แบบฝึกหัด
      คลิก เพื่อเริ่มทดสอบ... แบบทดสอบแบบปรนัย
      คลิก เพื่อเริ่มทดสอบ... แบบทดสอบแบบจับคู่ ชุดที่ 1

คลิกดูหัวเรื่อง บทที่ 6 เทคนิคการใช้คำสั่งเพื่อตกแต่งและแก้ไขแบบแปลน
      คลิก เพื่อเริ่มเรียน... แนะนำบทเรียน
      คลิก เพื่อเริ่มเรียน... แนวทางการเรียน
      คลิก เพื่อเริ่มเรียน... การคัดลอกวัตถุแบบคู่ขนานด้วยคำสั่ง Offset
      คลิก เพื่อเริ่มเรียน... การคัดลอกวัตถุแบบกลับข้างด้วยคำสั่ง Mirror
      คลิกดูหัวเรื่อง การคัดลอกวัตถุแบบชุดด้วยคำสั่ง Array
            คลิก เพื่อเริ่มเรียน...อธิบายคำสั่ง Array และตัวอย่างการใช้คำสั่ง
            คลิก เพื่อเริ่มเรียน... ตัวอย่างการใช้คำสั่ง Trim (ต่อ)
      คลิก เพื่อเริ่มเรียน... การปรับแต่งวัตถุด้วยคำสั่ง Stretch
      คลิก เพื่อเริ่มเรียน... การปรับแต่งวัตถุด้วยคำสั่ง Stretch
      คลิกดูหัวเรื่อง การแก้ไขเส้นPolyline ด้วยคำสั่ง Pedit
            คลิก เพื่อเริ่มเรียน...อธิบายคำสั่ง Pedit
            คลิก เพื่อเริ่มเรียน... ตัวอย่างกรใช้คำสั่งคำสั่ง Pedit (ตัวอย่าง 6.9)
            คลิก เพื่อเริ่มเรียน... ตัวอย่างกรใช้คำสั่งคำสั่ง Pedit (ตัวอย่าง 6.10)
      คลิกดูหัวเรื่อง การใช้งาน Grips
            คลิก เพื่อเริ่มเรียน...อธิบายคำสั่ง Grips
            คลิก เพื่อเริ่มเรียน... ตัวอย่างการใช้งาน Grips
      คลิก เพื่อเริ่มเรียน... การแก้ไขคุณสมบัติของวัตถุด้วยคำสั่ง Properties
      คลิก เพื่อเริ่มเรียน... การแบ่งส่วนของวัตถุด้วยคำสั่ง Divide
      คลิก เพื่อเริ่มเรียน... การแบ่งส่วนของวัตถุด้วยคำสั่ง Measure
      คลิก เพื่อเริ่มเรียน... การย่อขยายชิ้นงานด้วยคำสั่ง Scale
      คลิก เพื่อเริ่มเรียน... การเติมลวดลายด้วยคำสั่ง Hatch
      คลิก เพื่อเริ่มเรียน... ใบงาน
      คลิก เพื่อเริ่มเรียน... ใบงานสิรม
      คลิก เพื่อเริ่มเรียน... -ใบงานสิรม (VDO แนวปฏิบัติ)
      คลิก เพื่อเริ่มเรียน... แบบฝึกหัด
      คลิก เพื่อเริ่มทดสอบ... แบบทดสอบแบบปรนัย
      คลิก เพื่อเริ่มทดสอบ... แบบทดสอบแบบจับคู่ ชุดที่ 1
 
คลิกดูหัวเรื่อง บทที่ 7 การเขียนตัวอักษรและการแก้ไขข้อความ
      คลิก เพื่อเริ่มเรียน... แนะนำบทเรียน
      คลิก เพื่อเริ่มเรียน... การกำหนดรูปแบบตัวอักษร (Text Style)
      คลิก เพื่อเริ่มเรียน... การเขียนตัวอักษรแบบหลายบรรทัด (Multiline Text)
      คลิก เพื่อเริ่มเรียน... การเขียนตัวอักษรแบบบรรทัดเดียว (Single Line Text)
      คลิก เพื่อเริ่มเรียน... การแทรกสัญลักษณ์พิเศษ (Text Symbol)
      คลิก เพื่อเริ่มเรียน... ใบงาน
      คลิก เพื่อเริ่มเรียน... แบบฝึกหัด
      คลิก เพื่อเริ่มทดสอบ... แบบทดสอบแบบปรัย
      คลิก เพื่อเริ่มทดสอบ... แบบทดสอบแบบจับคู่ ชุดที่ 1
      คลิก เพื่อเริ่มทดสอบ... แบบทดสอบแบบจับคู่ ชุดที่ 2
 
คลิกดูหัวเรื่อง บทที่ 8 การบอกขนาดให้กับแบบหรือชิ้นงาน
      คลิก เพื่อเริ่มเรียน... แนะนำบทเรียน
      คลิก เพื่อเริ่มเรียน... วิธีการ Download ไฟล์ตัวอย่าง
      คลิก เพื่อเริ่มเรียน... ส่วนประกอบของการบอกขนาด
      คลิก เพื่อเริ่มเรียน... การเรียกใช้คำสั่งบอกขนาด
      คลิกดูหัวเรื่อง การกำหนดรูปแบบการบอกขนาดด้วยคำสั่ง DimStyle
            คลิก เพื่อเริ่มเรียน...อธิบายการใช้คำสั่ง DimStyle
            คลิก เพื่อเริ่มเรียน... การสร้าง Dimension style
            คลิก เพื่อเริ่มเรียน... การตั้งค่า Dimension Style
      คลิกดูหัวเรื่อง การบอกขนาดแบบต่างๆ ให้กับชิ้นงาน
            คลิก เพื่อเริ่มเรียน... การบอกขนาดแบบเชิงเส้นด้วยคำสั่ง DimLinear
            คลิก เพื่อเริ่มเรียน... กการบอกขนาดแนวลาดเอียงด้วยคำสั่ง DimAligned
            คลิก เพื่อเริ่มเรียน... การบอกขนาดรัศมีด้วยคำสั่ง DimRadius
            คลิก เพื่อเริ่มเรียน... การบอกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางด้วยคำสั่ง DimDiameter
            คลิก เพื่อเริ่มเรียน... การบอกขนาดมุมด้วยคำสั่ง DimAngular
            คลิก เพื่อเริ่มเรียน... การบอกขนาดอ้างอิงจากเส้นฐานด้วยคำสั่ง DimBasline
            คลิก เพื่อเริ่มเรียน... การบอกขนาดต่อเนื่องแบบลูกโซ่ด้วยคำสั่ง DimContinue
            คลิก เพื่อเริ่มเรียน... การบอกขนาดและแก้ไขเส้นบอกขนาดด้วยคำสั่ง Quick Dimension
            คลิก เพื่อเริ่มเรียน... การเขียนเส้นชี้ตำแหน่งด้วยคำสั่ง Leader,Mleader
      คลิก เพื่อเริ่มเรียน... การปรับปรุงแก้ไขการบอกขนาด
      คลิก เพื่อเริ่มเรียน... ใบงาน
      คลิก เพื่อเริ่มเรียน... แบบฝึกหัด
      คลิก เพื่อเริ่มทดสอบ... แบบทดสอบแบบปรนัย
      คลิก เพื่อเริ่มทดสอบ... แบบทดสอบแบบจับคู่ ชุดที่ 1

คลิกดูหัวเรื่อง บทที่ 9 การใช้งานบล็อกและไฟล์ต้นแบบ
      คลิก เพื่อเริ่มเรียน... แนะนำบทเรียน
      คลิก เพื่อเริ่มเรียน... การสร้างบล็อกเก็บอุปกรณ์ด้วยคำสั่ง Block
      คลิก เพื่อเริ่มเรียน... การสร้างบล็อกเก็บอุปกรณ์ด้วยคำสั่ง WBlock
      คลิก เพื่อเริ่มเรียน... การแทรกบล็อกและไฟล์ด้วยคำสั่ง Insert Block
      คลิก เพื่อเริ่มเรียน... ไฟล์ต้นแบบ (Template File)
      คลิก เพื่อเริ่มเรียน... ใบงาน
      คลิก เพื่อเริ่มเรียน... แบบฝึกหัด
      คลิก เพื่อเริ่มทดสอบ... แบบทดสอบแบบปรนัย
      คลิก เพื่อเริ่มทดสอบ... แบบทดสอบแบบจับคู่ ชุดที่ 1

คลิกดูหัวเรื่อง บทที่ 10 การใช้เลย์เอาท์และการพิมพ์แบบแปลน
      คลิก เพื่อเริ่มเรียน... แนะนำบทเรียน
      คลิก เพื่อเริ่มเรียน... การใช้เลย์เอาท์ (Laout)
      คลิก เพื่อเริ่มเรียน... การสร้างเลย์เอาท์ (Laout Creation)
      คลิก เพื่อเริ่มเรียน... การ Print งานภายใต้ Model
      คลิก เพื่อเริ่มเรียน... การ Print งานภายใต้ Model (ต่อ)
      คลิก เพื่อเริ่มเรียน... ใบงาน
      คลิก เพื่อเริ่มเรียน... แบบฝึกหัด
      คลิก เพื่อเริ่มทดสอบ... แบบทดสอบแบบปรนัย
      คลิก เพื่อเริ่มทดสอบ... แบบทดสอบแบบจับคู่ ชุดที่ 1

คลิกดูหัวเรื่อง บทที่ 11 การประยุกต์ใช้คำสั่งเพื่อเขียนแบบไฟฟ้าและแบบที่เกี่ยวข้อง
      คลิก เพื่อเริ่มเรียน... แนะนำบทเรียน
      ใบงานที 11.1 เขียนแบบสัญลักษณ์ทางไฟฟ้ามาตรฐานต่างๆ คลิก เพื่อดูรายละเอียด.... ใบงานที 11.1 เขียนแบบสัญลักษณ์ทางไฟฟ้ามาตรฐานต่างๆ
      ดู VDO แนวทางการปฏิบัติ ใบงานที 11.1 เขียนแบบสัญลักษณ์ทางไฟฟ้ามาตรฐานต่างๆ คลิก เพื่อดูรายละเอียด... VDO แนวทางการปฏิบัติ ใบงานที 11.1 เขียนแบบ...
      คลิก เพื่อดูรายละเอียด... ใบงานที 11.2 เขียนแบบสัญลักษณ์ทางไฟฟ้า..ANSI
      ใบงานที่ 11.3 การเขียนแบบควบคุมการสตาร์ทมอเตอร์ 3 เฟส คลิก เพื่อดูรายละเอียด... ใบงานที่ 11.3 การเขียนแบบควบคุมการสตาร์ทมอเตอร์ 3 เฟส
      ใบงานที่ 11.4 การเขียนแบบงานติดตั้งไฟฟ้าบ้านพักอาศัย  คลิก เพื่อดูรายละเอียด... ใบงานที่ 11.4 การเขียนแบบงานติดตั้งไฟฟ้าบ้านพักอาศัย
      คลิก เพื่อเริ่มเรียน... แบบฝึกหัด
      คลิก เพื่อเริ่มเรียน... แบบฝึกหัดเสริมทักษะ ชุดที่ 1
      คลิก เพื่อเริ่มเรียน... แบบฝึกหัดเสริมทักษะ ชุดที่ 2
      คลิก เพื่อเริ่มเรียน... แบบฝึกหัดเสริมทักษะ อื่นๆ  
      คลิก เพื่อเริ่มเรียน... VDO ตัวอย่างการเขียนแปลนบ้าน  
คลิกดูหัวเรื่อง Download File and Software Supports
      คลิก เพื่อ Download...Adobe Acrobat Reader 9.3
      คลิก เพื่อ Download...Foxit Reader 4.1.1.805
      คลิก เพื่อ Download... flash player สำหรับ Internet Explorer (IE)
      คลิก เพื่อ Download... flash player สำหรับ Mozilla FireFox (FireFox)
      คลิก เพื่อ Download... Firefox 3.6.3 (เล่น Internet)
      คลิกดูหัวเรื่อง ไฟล์ประกอบตัวอย่างสำหรับใช้ฝึก
            คลิก เพื่อ Download...BookUnit5.dwgไฟล์ตัวอย่าง แก้ไขและตกแต่งแบบ (บทที่ 5)
            คลิก เพื่อ Download...BookUnit6.dwg ไฟล์ตัวอย่าง เทคนิคการแก้ไขและตกแต่งแบบ
            คลิก เพื่อ Download...Dimension-train1.dwg ไฟล์ตัวอย่าง การบอกขนาดชิ้นงาน
            คลิก เพื่อเริ่มเรียน... ไฟล์ตัวอย่าง การสร้าง Block
            คลิก เพื่อ Download...ElectricSymbol.dwg ไฟล์ตัวอย่าง การสร้าง Template File
-------------------- จบบทเรียน --------------------
ชม VDO บรรยากาศการเรียนที่ผ่านมา
==>คู่มือการใช้งานชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
==>ชม VDO การใช้งานชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 1 2 3