โครง Model School (HTC+SCG) คลิกเข้าสู่ระบบ

โครงการความร่วมมือทางการศึกษา

ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ และ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทยอุตสาหกรรม

ชื่อโครงการ โครงการต้นแบบผลิตช่างเทคนิคเพื่ออุตสาหกรรม

(Model School Project)

 

 

 

สาขางานติดตั้งไฟฟ้า

แผนกวิชาช่างไฟฟ้า

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา