โปรดกรอกข้อมูลส่วนตัวผู้เรียน เพื่อเข้าชั้นเรียน
ชื่อสถานศึกษา: ต้องการเพิ่มชื่อสถานศึกษาติดต่อ ครููนิพนธิ์ บุญสกันต์
รหัสครูผู้สอน: * สอบถามจากครูผู้สอน (โดยครูผู้สอนสามารถขอรหัสผู้สอนได้จาก อ.นิพนธ์ บุญสกันต์ แล้วแจ้งผู้เรียน)
(สำหรับบุคคลทั่วไป ให้ใช้รหัสครูผู้สอน คือ no_teacher@gmail.com)
รหัสประจำตัวผู้เรียน:
* (999 คือบุคคลทั่วไป)
ชื่อ:
นามสกุล:
ชั้น/กลุ่ม:
ภาคเรียนที่
วัตถุประสงค์:

หมายเตุ:  
นักศึกษา>> * กรณีท่านเป็นนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ และใช้เว็บไซต์เพื่อประกอบการเรียนวิชาการเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ โปรดกรอกข้อมูลในทุกๆ ช่องให้ถูกต้อง เนื่องจากครูผู้สอนต้องนำข้อมูลของคุณไปประมวลผลการเข้าเรียนต่อไป ดังนั้นถ้าข้อมูลไม่ถูกต้องอาจจะเป็นผลเสียต่อท่านที่จะไม่สามารถนำข้อมูลไปประมวลผลได้
ผู้สนใจ>> * กรณีท่านเป็นบุคคลทั่วไปที่สนใจอยาจะเรียนรู้ ให้ใช้รหัสประจำตัว 999 ชั้น/กลุ่ม อื่นๆ
ปัญหา!..?..>> ** ติดต่อ ครูนิพนธ์ บุญสกันต์ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
E-Mail : niponbo@gmail.com
Facebook: Nipon Bunsakan
Tel : 081-5428225

 


<<ประวัติการเข้าเรียนประจำภาคเรียนด้วยตนเอง(สำหรับผู้เรียนเท่านั้น)>>

โปรดกรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อดูประวัติการเข้าเรียน
รหัสประจำตัวนักศึกษา:
ภาคเรียนที่::
   
   

 


<<ประวัติการเข้าเรียนประจำภาคเรียน(สำหรับครูผู้สอนเท่านั้น)>>

โปรดกรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อดูประวัติการเข้าเรียน
รหัสประจำตัวครูผู้สอน:
ภาคเรียนที่::
รหัสกลุ่ม: