รายละเอียดการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นสำหรับประชาชน

รายชื่อหลักสูตรที่เปิดฝึกอบรม
ที่ ชื่อหลักสูตร จำนวนชั่วโมง จำนวนคน
1 การประกอบธุรกิจผลิตภัณฑ์ศิลปะโลหะเทียม 30 10
2 การประกอบธุรกิจซ่อมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ 30 10
3 การประกอบธุรกิจผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ 30 10
4 การประกอบธุรกิจประกอบและติดตั้งจานดาวเทียม 30 10
5 การประกอบธุรกิจจัดทำเว็บไซต์ 30 10
6 การประกอบธุรกิจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 30 10
       
    รวม      60

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
1. เป็นประชาชนสัญชาติไทย
2. เป็นผู้ว่างงาน ผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ หรือ ผู้ที่สนใจต้องการศึกษาวิชาชีพเพื่อนำไปประกอบอาชีพ
3. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

วิธีการสมัคร
1. Download ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม (doc)
2.
กรอกข้อมูลลงในใบสมัครให้ครบถ้วน และถูกต้องสมบูรณ์
3. ส่งใบสมัคร โดยส่งได้ 2 ช่องทาง
   3.1 นำส่งด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ อาคารอำนวยการ ชั้น 2
   3.2 ส่งผ่าน Email:  niponbo@gmail.com  โดยกำหนดชื่อหัวเรื่อง "ส่งแบบฟอร์มสมัครอบรมอาชีพ"
4.
รอการติดต่อกลับและแจ้งกำหนดการฝึกอบรมจากศูนย์ฝึกอบรมภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2555

หมายเหตุ  รับจำนวนจำกัด หลักสูตรละ 10 คน ระยะเวลาฝึก 30 ชั่วโมง ฝึกอบรมวันเสาร์ และอาทิตย์ ภายในเดือนกันยายน 2555 อบรมฟรีทุกหลักสูตร

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ ผู้ประสานงาน

    1. คุณสินีนาถ รัตนมณี โทร. 089-8796882    รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
    2.
คุณนิพนธ์ บุญสกันต์ โทร. 081-5428225   ผู้ประสานงาน
    3. คุณกัมพล ชาญเชิงพานิช โทร. 089-9763238  ผู้ประสานงาน