มอบหมายงาน นักศึกษา

ระหว่างครูนิพนธ์ บุญสกันต์ ไปราชการในระหว่างวันที่ 24 -25 กรกฎาคม 2556

วิชาเขียนแบบไฟฟ้า (ปวช.1)

    ชฟ.1/7-8, ชฟ.1/5-6  ให้เขียนแบบใบงานที่ 5 วงจรควบคุมการเริ่มเดินมอเตอร์ 3 เฟส ระบบ DIN  โดยเขียนด้วยปากกาเขียนแบบ #0.3 ลงกระดาษไข ขนาด A4 กำหนดส่ง วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2556

 

วิชาเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ (ปวส.)

    สฟต.2/1, สฟต.2/2, สฟต.2/3 และ สฟต.2/4  ให้เขียนใบงาน บทที่ 11  ใบงานที 11.1 เขียนแบบสัญลักษณ์ทางไฟฟ้ามาตรฐานต่างๆ   ดูแนวทางการปฏิบัติ VDO แนวทางการปฏิบัติ ใบงานที 11.1 เขียนแบบ...   กำหนดส่งวันที่ 5-9 สิงหาคม 2556 ในคาบเรียนของแต่ละกลุ่มเรียน

    นักศึกษาที่เรียนในวันดังกล่าว ให้เช็คชื่อผ่านเว็บไซต์  http://chkst.htc.ac.th

คำสั่งเบื้องต้นที่จำเป็นต้องศึกษา

คำสั่งต่างๆ ที่ต้องใช้
บทที่2 บทที่3 บทที่4 บทที่5 บทที่6 บทที่7 บทที่8 บทที่9  
F3,F7,F8,F9,F10,F11,F12 Limits Line Erase Offset Multiline Text      
Coordinate System Units Poly line Copy Mirror        
  Grid/Snap Rectangle Move Divide        
  Layer Circle Rotate Measure        
  Object Snap Spline Trim          
  Zoom Point Extend          
  Pan Arc            
    Ellipse            
                 
                 
                 
                 
 

อ.นิพนธ์  บุญสกันต์  ผู้ประกาศแจ้ง