ประกาศแจ้งนักศึกษา เรื่อง กำหนดการสอบแข่งขัน(ครั้งที่ 1)  วิชาการเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์

ประกาศถึง: นักศึกษาที่เรียนวิชาเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 1/2556 ทุกคน

ชั้น/กลุ่ม กำหนดสอบแข่งขัน(เดิม) เลื่อนไปสอบวันที่
ปวส.2 ติดตั้งไฟฟ้า กลุ่ม  4  (สฟต.2/4) จันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2556  เวลา 09:00-11:00 สอบแล้วครับ
ปวส.2 ติดตั้งไฟฟ้า กลุ่ม  3  (สฟต.2/3) อังคาร 16 กรกฎาคม 2556   เวลา 09:00-11:00 เสาร์ที่ 27 กรกฎาคม เวลา09:00-11:00น.
ปวส.2 ติดตั้งไฟฟ้า กลุ่ม  1  (สฟต.2/1) พุธ 17 กรกฎาคม 2556   เวลา 14:00-16:00 เสาร์ที่ 27 กรกฎาคม เวลา09:00-11:00น.
ปวส.2 ติดตั้งไฟฟ้า กลุ่ม  2  (สฟต.2/2) ศุกร์ 16 กรกฎาคม 2556   เวลา 09:00-11:00 เสาร์ที่ 27 กรกฎาคม เวลา09:00-11:00น.
หมายเหตุ.  ให้นักศึกษานำเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook ที่ติดตั้งโปรแกรม AutoCAD เรียบร้อยแล้วมาด้วย
เงื่อนไขการสอบแข่งขัน 
1. การสอบแข่งขันครั้งนี้ คะแนนเต็ม 10 คะแนน แบ่งเป็น 2 ส่วนๆ 5 คะแนน
   1.1 ความเร็วในการเขียน 5 คะแนน
   1.2 ความถูกต้อง ความสวยงาม 5 คะแนน
2. การสอบครั้งนี้ชื่อว่าการแข่งม้า สนามที่ 1 ลักษณะงาน การเขียนแบบไฟฟ้าจากแบบที่จับฉลากได้ ซึ่งเป็นงานจริงในแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
3. ให้เวลาสอบแข่งขัน 2 ชั่วโมง (ต้องเขียนให้เสร็จภายใน 2 ชั่วโมง ) ถ้าไม่เขียนไม่เสร็จถือว่าการสอบครั้งนี้ไม่ผ่าน ต้องสอบใหม่ในสัปดาห์ถัดไป แต่คะแนนเต็มแค่ 5 คะแนน เท่านั้น
4. การไม่เข้าสอบ/ขาดสอบแข่งขัน จะไม่มีการสอบย้อนหลัง ถือว่าสละสิทธิ์ การสอบทันที
 
คำสั่งต่างๆ ที่ต้องใช้
บทที่2 บทที่3 บทที่4 บทที่5 บทที่6 บทที่7 บทที่8 บทที่9  
F3,F7,F8,F9,F10,F11,F12 Limits Line Erase Offset Multiline Text      
Coordinate System Units Poly line Copy Mirror        
  Grid/Snap Rectangle Move          
  Layer Circle Rotate          
  Object Snap   Trim          
  Zoom   Extend          
  Pan              
                 
                 
                 
                 
                 
 

อ.นิพนธ์  บุญสกันต์  ผู้ประกาศแจ้ง