ภาพบรรยากาศการเรียนการสอนการเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ | ชม VDO

ครูนิพนธ์ กำลังดำเนินการสอน

การเนินการสอนวิชาการเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์

ภาพนักศึกษาเรียนวิชาเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์

ภาพนักศึกษาเรียนวิชาเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์

ภาพนักศึกษาเรียนวิชาเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์

การเขียนแบบไฟฟ้าบ้านพักอาศัย 2 ชั้น

ภาพนักศึกษาเรียนวิชาเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์

ภาพนักศึกษาเรียนวิชาเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์

ภาพนักศึกษาเรียนวิชาเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์

ภาพนักศึกษาเรียนวิชาเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์

ภาพนักศึกษาเรียนวิชาเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์

การสอบวัดและประเมินผล

การสอบวัดและประเมินผล

การสอบวัดและประเมินผล

การสอบวัดและประเมินผล

การสอบวัดและประเมินผล